Y học

           Năm 2016, BVĐKKV Cai Lậy vinh dự được Sở Y tế Tiền Giang công nhận 02 đề tài nghiên cứu đạt cấp ngành theo Quyết định số 1821/QĐ-HĐ-Sở Y tế Tiền Giang về việc công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở ngành Y tế năm 2016

 Bệnh viện Cai Lậy mổ lấy sỏi túi mật cho bệnh nhân hơn 50 viên sỏi

 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy mổ nội soi thành công cho bệnh nhân sỏi túi mật to

Thông tin đình chỉ thuốc
Các dịch vụ kỹ thuật cao